Jol 18-6

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze ‘Disclaimer’ zijn van toepassing op de website (www.myrthaadriaan.nl) handelend onder de naam ‘Het Myrtha Adriaan Instituut’, kortweg MyAdi genoemd, postadres: Jol 18,06 – 8243 GG Lelystad.

U wordt ten zeerste aangeraden deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te benaderen en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige toepasselijke specifieke voorwaarden en deze Disclaimer, prevaleren de specifieke voorwaarden.

Gebruik van deze website

De op of via deze website aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie, is niet bedoeld als vervanging van enig advies en mag niet worden gebruikt in plaats van het op uw situatie toegesneden advies. Het gebruik van informatie en het nemen van beslissingen op basis van via deze website aangeboden informatie geschiedt voor uw eigen rekening en risico. 

MyAdi betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch als er onverhoopt toch onjuistheden staan in de artikelen en in of bij andere vermelde zaken aanvaardt MyAdi geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen.

MyAdi tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, toch verstrekt MyAdi expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. MyAdi beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar en/ of geschikt is voor gebruik buiten Nederland. Indien u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 

MyAdi garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website, dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer MyAdi hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, impliceert dit niet dat MyAdi de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. MyAdi aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door MyAdi niet juridisch, medisch en/ of wetenschappelijk geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

MyAdi, of de rechthebbende(n), behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en diensten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyAdi of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag en kunt de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 

Online communicatie

De beveiliging van berichten, die u per e-mail aan MyAdi zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan MyAdi te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten zouden kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

MyAdi raadt u derhalve aan vertrouwelijke informatie gecodeerd en/ of beveiligd per e-mail aan contact@myrthaadriaan.nl te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

MyAdi en aan haar gelieerde onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of MyAdi op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 

Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website t.a.v.:

  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan MyAdi of aan u wordt verzonden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. 

Toepasselijk recht

 Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen 

MyAdi behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

Wijzigingen Disclaimer

MyAdi behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer.

Deze disclaimer werd voor het laatst bijgewerkt in maart 2023.

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.

Aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeid gerelateerde zorg bij Letsel, Verzuim en Chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media